Top
Panel główny
Portal
Powitanie
Poglądy
Ciasteczka
Kontakt
Katolicyzm
Droga krzyżowa
Świadkowie Jehowy
Tawiusz
Praktyczne
Notacje
Programy
Muzyka
Dźwięki
Terminy
Gitara
Gry
Mafia
Argentynopol
Szachowe
Galeria
Zadania
Suchary
Download

data ostatniej zmiany tej podstrony: 6 X 2016 r.

Religia

Religia jest ogółem działań związanych z relacją z Bogiem. Zrozumienie i odnalezienie jej miejsca w życiu może zaowocować lepszym postępowaniem w przyszłości, więc warto dobrze poznać ten temat.

Gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko jest na swoim miejscu.
św. Augustyn z Hippony

religia, teocentryzm

Pożytek

Religia opiera się na obcowaniu człowieka ze Bogiem lub inną sferą sacrum. Skoro Bóg jest doskonały i niezmienny, to człowiek jest jedyną stroną w tej relacji, która może uzyskać z niej korzyść. Stąd można wywnioskować, że istnienie religii leży w interesie ludzi, a Bóg to pochwala, ponieważ dobro ludzi jest Jego wolą. Jedynym sposobem wyrażania miłości do Boga jest czynienie dobra, a dobro jest dla nas pożyteczne. Dlatego w tym sensie można powiedzieć, że religia jest dla ludzi.

Jeśli kochanie jakiejś osoby to uzależnienie własnego szczęścia od jej szczęścia, to nasze szczęście zależy również od szczęścia osób kochanych przez tę osobę. Wtedy kochanie Boga polega na kochaniu również każdego człowieka, bo Bóg pragnie szczęścia wszystkich ludzi.

Nasza religia nie jest prawdziwą religią, wszystkie nasze cnoty to złudzenie, a my sami jesteśmy tylko hipokrytami w oczach Boga, jeśli nie miłujemy wszystkich ludzi - dobrych i złych, biednych i bogatych oraz tych wszystkich, którzy nas krzywdzą, tak samo jak tych, od których doświadczamy dobra.
św. Jan Vianney

Jeżeli ktoś powie: Miłuję Boga, a jednocześnie nienawidzi swojego brata, jest kłamcą. Kto nie miłuje swojego brata, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi.
św. Jan Apostoł (1J 4, 20)

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
I daruj nam nasze winy,
jak i my darowaliśmy naszym winowajcom.
I nie dopuszczaj do nas pokusy,
ale nas wybaw od złego.

Jezus Chrystus (Mt 6, 11-13)

Będziesz miłował Pana, swego Boga, całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie jest podobne do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy.
Jezus Chrystus (Mt 22, 37-40)

pożytek, humanizm, interes, kochanie, relacja przechodnia

Sumienie

Sumienie jest prawdą wpisaną w człowieka, którą może poznawać, aby dokonywać właściwych wyborów. Wskazania na to, co jest dobre są tożsame z głosem Boga, ponieważ On chce naszego dobra. Prawdziwy rozwój religijny wiąże się więc również z uwrażliwianiem się sumienia i coraz lepszym postępowaniem.

Wyrzuty sumienia stawiają nas przed Bożym osądem naszych czynów. Dzięki nim poddajemy je pod przemyślenie. Jeśli stwierdzamy, że są dobre, pozostajemy przy nich, aby czynić więcej dobra. W przeciwnym przypadku odrzucamy zło i tak również czynimy dobro.

Postawienie się w świetle wszechwiedzy Boga pociąga za sobą ujrzenie wszystkich możliwych oskarżeń o złe postępowanie, a wysiłek pozwala go uniknąć. Jest to sposób na osiągnięcie rzetelności, czyli cechy, dzięki której można odeprzeć wszelkie zarzuty, ponieważ zawczasu dbamy o to, aby nasze czyny były bez zarzutu.

Rzetelne postępowanie jest przygotowaniem do bycia sądzonym, także do sądu ostatecznego. Nie osiągniemy doskonałości, ale możemy dokładać starań w czynieniu dobra licząc na to, że dzięki temu nie zaprzepaścimy usprawiedliwienia.

Rzetelnym bądź względem siebie, a jako po dniu noc z porządku idzie, tak za tym pójdzie, że i względem drugich będziesz rzetelnym.
William Shakespeare (Hamlet)

Bądźcie zawsze gotowi odpowiedzieć każdemu, kto zażąda uzasadnienia waszej nadziei.
św. Piotr (1 P 3, 15b)

Mówi bowiem Pismo: Nikt, kto wierzy w Niego, się nie zawiedzie.
św. Paweł z Tarsu (Rz 10, 11)

sumienie, ihsan, wyrzuty sumienia, Daimonion, rzetelność, dociekliwość, gorliwość

Modlitwa

Modlitwa jest rozmową z Bogiem. Jest ona okazją do wyrażenia wdzięczności za otrzymane łaski, lecz także żalu za popełnione grzechy. Można w niej wypowiedzieć swoje problemy, a już przez samo to lepiej je zrozumieć i przybliżyć się do ich rozwiązania. Prawdziwa modlitwa łączy się z medytacją, ze spojrzeniem na swoje życie z perspektywy Boga. Dzięki temu można uzyskać bardziej obiektywny obraz własnej sytuacji i podejmować mądrzejsze decyzje.

Modlić można się również o coś, czyli w jakiejś intencji. Wiemy, że sama intencja może mieć wpływ na konsekwencje czynu, więc modlitwa jako czyn realizuje tę intencję i stając się jej formą sama w sobie może przyczynić się do jej spełnienia.

Trzeba się tak modlić, jakby cała praca była bezużyteczna i pracować, jakby wszystkie modlitwy były na nic.
Marcin Luter

Modlitwy nie zmieniają świata, ale zmieniają ludzi, a ludzie zmieniają świat.
Albert Schweitzer

Modlitwa to bastion cnoty.
św. Grzegorz Wielki

Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo źle się modlicie. Pragniecie zaspokoić tylko własne namiętności.
św. Jakub Mniejszy (Jk 4, 3)

modlitwa, punkt widzenia

Powołanie

Powołanie jest wskazywaną przez Boga życiową drogą. Skoro jest zgodna z Bożą wolą, to przewiduje najlepsze wybory danego człowieka. Można powiedzieć, że to dobro jest mu przeznaczone, ale warto zauważyć, że jego przyjęcie zależy od wyboru danego człowieka. Dlatego rozeznanie własnego powołania jest tak owocne.

Każdego ranka kiedy się budzę, doświadczam niespotykanego zachwytu - zachwytu bycia Salvadorem Dalí - i zadaję sobie pytanie, jakiej wspaniałej rzeczy dokona dziś Salvador Dalí?
Salvador Dalí

powołanie, przeznaczenie, fatum

Kult

Kult jest kolejnym aspektem działalności religijnej. Czczenie Boga jest kolejnym sposobem składania dziękczynienia i powiększania chwały imienia Bożego. To zachęca innych ludzi do postępowania w sposób podobny.

Praktykowanie religii może mieć przy okazji inne skutki. Ludzie uczestniczący w tych samych rytuałach oprócz realizacji ich założeń, zbliżają się do siebie, ponieważ wspólnie je przeżywają. Jeśli obrzędy zawierają w sobie np. elementy muzyczne lub taneczne, to również są one pożyteczne dla ludzi. Tak można tworzyć inne przykłady rozwoju ludzkiego za sprawą kultu.

kult, liturgia, rytuał, wspólnota

© MMXI–MMXVIII Tomasz Jan Drab
tawius religion